Project Management

(AProject)

ระบบบริหารจัดการโครงการ

ระบบที่ถูกออกแบบตามหลัก Project Management ที่มาพร้อมการ

ทำงานหลายมิติ เช่น Resource Management, cost Management

,Skill Assignment, Risk Management, Issue Management,

Time Sheet, Task & Activity Management และ การนำเสนอ

ในรูปแบบ Dashboard. และ Mobile Application

ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

เหมาะกับธุรกิจที่ดำเนินการด้าน Management สำหรับการบริหารงานในแต่ละวัน
หรือโปรเจกต์ใหญ่ที่ใช้เวลาดำเนินการหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนซึ่งระบบ AProject
ตอบโจทย์เรื่องของการอำนวยความสะดวกในการรวบรวมโครงการที่มีอยู่ มาแสดงภาพรวมอยู่
ในรูปแบบของ Dashboard, Report และสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้